Edukaasje, natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.

In sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer. Strún troch it kursusoanbod of kom oernachtsjen; allinne, tegearre of mei in groep.

Oer ús

Kursussen

Kreativiteit en ûntspanne rinne hân yn hân op de Folkshegeskoalle. Fakânsje en persoanlike groei op Skylge

Mear ynformaasje

Skoalreizen

In prachtplak foar groepen en skoallen: fijne sliepsealen, goede fersoarging & in soad natuer om yn te boartsjen en fan te learen

Foar skoallen

Folkshegeskoalle

De Folkshegeskoalle is in sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer.
Bist fan herte wolkom om hjir te genietsjen. Allinne, tegearre of mei in groep. Yn alle gefallen hawwe we in geskikt sliepplak foar dy. De Folkshegeskoalle is boud op de funeminten fan bunkers út de Twadde Wrâldoarloch, yn in freonlike Skandinavyske styl. We biede groepsakkommodaasje oant en mei 100 minsken.

Neist ús eigen aktiviteiten, biede we plak oan in soad oare kursussen, wurkwinkels en skoalreizen. Us Fryske woartels binne sichtber bygelyks yn de Fryske taal en skriuwkursussen, de Simmerkampen en Kom & Sjong.
Us iten smakket hearlik en wurdt makke mei farske yngrediïnten.

Lês mear

Stypje de Folkshegeskoalle

We hoopje fan herte datst sûn bist. It binne drege tiden foar ús allegearre.  It nije seizoen is oanbrutsen, it is prachtich maitiidswaar, mar op de Folkshegeskoalle Schylgeralân is it stil. Gjin gasten, gjin freonen, gjin gesellichheid en drokte. Troch de koroanakrisis binne we samar yn swier waar belâne. De FHS is in ûnôfhinklike ynstelling. Subsydzje... Read more »

Lês mear

We meie wer iepen!

Fan 1 juny ôf, bist wer fan herte wolkom op de Folkshegeskoalle. Fansels folgje we alle jildende regels fan de oardelmetermienskip dêr’t we no mei te krijen hawwe troch it koroanafirus. We dogge der alles oan dêr sa goed mooglik mei om te gean. In feilich ferbliuw, foar dy as ús gast, is foar ús... Read more »

Lês mear