• Frisian
    • Dutch

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje yn de Skylger bosk.

In sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer. Strún troch it kursusoanbod of kom oernachtsjen; allinne, tegearre of mei in groep.

Oer ús

Kursussen

Kreativiteit en ûntspanne rinne hân yn hân op de Folkshegeskoalle. Fakânsje en persoanlike groei op Skylge

Mear ynformaasje

Skoalreizen

In prachtplak foar groepen en skoallen: fijne sliepsealen, goede fersoarging & in soad natuer om yn te boartsjen en fan te learen

Foar skoallen

Boekingen verlopen via Booking.com

Folkshegeskoalle

De Folkshegeskoalle is in sintrum fan moetsjen, besinning en kultuer.
Bist fan herte wolkom om hjir te genietsjen. Allinne, tegearre of mei in groep. Yn alle gefallen hawwe we in geskikt sliepplak foar dy. De Folkshegeskoalle is boud op de funeminten fan bunkers út de Twadde Wrâldoarloch, yn in freonlike Skandinavyske styl. We biede groepsakkommodaasje oant en mei 100 minsken.

Neist ús eigen aktiviteiten, biede we plak oan in soad oare kursussen, wurkwinkels en skoalreizen. Us Fryske woartels binne sichtber bygelyks yn de Fryske taal en skriuwkursussen, de Simmerkampen en Kom & Sjong.
Us iten smakket hearlik en wurdt makke mei farske yngrediïnten.

Lês mear

Sluting Folkshegeskoalle oant 1 juny

De Folkshegeskoalle hat yn ferbân mei de Coronacrisis besletten ticht te gean foar alle gasten. De sluting jildt oant 1 juny. It belang fan de sûnens fan ús gasten, ús meiwurkers en de oare eilânbewenners, hat dêrby de trochslach jûn. It driuwende advys fan ús boargemaster Bert Wassink om net mear nei it eilân ôf... Read more »

Lês mear

Oer ús

Missy en fyzje De Folkshegeskoalle Skylgeralân fersoarget en organisearret meardaagse kursussen en stelt fasiliteiten beskikber foar aktiviteiten dy’t in edukatyf, of (sosjaal)kulturiel karakter hawwe. Dêrby hawwe kursussen en aktiviteiten dy’t Fryslân en de Fryske taal en kultuer oanbelangje, prioriteit. De Folkshegeskoalle is in moetingsplak midden yn de natuer mei de woartels yn de Fryske mienskip.... Read more »

Lês mear

Kursussen

Edukaasje, natuer en ferdivedaasje binne werom te finen yn al ús kursussen. Sjoch nei de mooglikheden.